SAMEN SCHAFFEN WE DE VERHUURDERHEFFING AF!

Verhuurt u op grote schaal sociale huurwoningen?
Dan betaalt u jaarlijks verhuurderheffing aan de Belastingdienst. Wij ervaren de verhuurderheffing – op inhoudelijke gronden – als een onrechtmatige maatregel en vinden dat deze moet worden afgeschaft. Door u bij ons aan te sluiten en onze krachten te bundelen kunnen wij met elkaar een gerechtelijke procedure tegen de Nederlandse Staat voeren, om daarmee definitief een einde te maken aan de verhuurderheffing.

CRISISMAATREGEL

In het jaar 2013 is de verhuurderheffing in het leven geroepen: een ingrijpende belastingmaatregel die alleen aan verhuurders van sociale huurwoningen wordt opgelegd. De verhuurderheffing was bedoeld als crisismaatregel, om een gat in de Rijksbegroting te vullen. Inmiddels ligt de crisis al jaren achter ons. De verhuurderheffing is er nog steeds. Sterker nog: zij is afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen!

Vrijwel alle sociale verhuurders ervaren de verhuurderheffing als een onrechtvaardige maatregel. Het is onbegrijpelijk dat juist in de sociale huursector de verdiensten ingrijpend worden belast. De verhuurderheffing drukt niet alleen aanzienlijk op het resultaat van de sociale verhuurder; zij staat er ook aan in de weg dat er sociale huurwoningen worden bijgebouwd, terwijl juist voor de lagere inkomens het woningaanbod steeds nijpender wordt. Het is dan ook de hoogste tijd dat de maatregel van de verhuurderheffing voorgoed wordt afgeschaft.

CLASS ACTION VERHUURDERHEFFING

De Class Action Verhuurderheffing is een collectieve rechtszaak waarbij alle sociale verhuurders die verhuurderheffing moeten betalen, zich – op no cure no pay basis – kunnen aansluiten. Het is een initiatief van een gerenommeerde ondernemer, die onder andere actief is in de sociale verhuur. Deze ondernemer heeft diepgaande studie laten verrichten door advocaten naar de juridische (on)houdbaarheid van de verhuurderheffing.

De resultaten wil hij niet alleen voor zichzelf houden, maar ten gunste laten komen van alle verhuurders die verhuurderheffing moeten betalen. Uit dit idee is de Class Action Verhuurderheffing geboren. Door de krachten te bundelen kunnen de verhuurders samen een grondige procedure tegen de Nederlandse Staat voeren, om daarmee een definitief einde te maken aan het al jaren durende onrecht van de verhuurderheffing.

DEELNEMEN


Laat hieronder uw contactgegevens achter om deel te nemen,
dan nemen wij contact met u op.
Namens de initiatiefnemer,

Jeremia B.V., handelende onder de naam Class Action Verhuurderheffing


 
mr. Z.H. van Dorth tot Medler

advocaat
mr. K. Beumer

advocaat
 

VEELGESTELDE VRAGEN

De Class Action Verhuurderheffing is een procedure waarbij verhuurders collectief één procedure starten met als doel de onrechtmatigheid van de verhuurderheffing te laten uitspreken en deze maatregel onverbindend te laten verklaren. Het resultaat hiervan zal zijn dat de verhuurder geen verhuurderheffing meer hoeft te betalen en de gedurende de procedure betaalde verhuurderheffing terugontvangt.

U betaalt jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan verhuurderheffing. In onze visie betaalt u dit ten onrechte en heeft u daarom recht op teruggave van de door u betaalde verhuurderheffing. Procederen over de onrechtmatigheid van de verhuurderheffing is een complexe aangelegenheid. De wetgeving en met name haar achtergrond is ingewikkeld. Dit maakt procederen tegen de verhuurderheffing kostbaar. Voor de meeste verhuurders is het daarom niet de moeite waard zelfstandig een procedure te starten. Dit verandert echter indien de verhuurders zich verenigen in een collectief om samen tegen de verhuurderheffing een gerechtelijke procedure te starten. Met het collectief starten van een procedure, gaat er ook een veel sterker signaal uit naar de politiek om het beleid ten aanzien van de verhuurderheffing (en daarmee samenhangende maatregelen) te herzien. Juist omdat er over het beleid veel wordt gelobbyd, is dit een groot voordeel.

Aan het opzetten van de Class Action Verhuurderheffing ligt een intensief onderzoek ten grondslag verricht door gespecialiseerde advocaten. Uit dit onderzoek is gebleken dat de verhuurderheffing op bepaalde wezenlijke punten ‘juridisch onhoudbaar’ is. Deze argumenten zijn in eerdere procedures over de onrechtmatigheid van de verhuurderheffing, nog nooit aangevoerd. Voornoemde advocaten en de initiatiefnemers van de Class Action Verhuurderheffing zijn overtuigd dat met de gevonden argumenten de verhuurderheffing (uiteindelijk) door de rechter als onrechtmatig zal worden beoordeeld.

Gedurende de eerste anderhalf jaar van de Class Action Verhuurderheffing houden wij de argumenten voor ons zelf, oftewel wij delen deze dan niet met de deelnemers. De gedachte hierachter is dat moet worden voorkomen dat verhuurders zelfstandig – dus zonder deel te nemen aan de Class Action Verhuurderheffing – met behulp van de argumenten procedures tegen de verhuurderheffing gaan voeren. Hiermee zal afbreuk worden gedaan aan de voordelen van een collectieve procedure en zal de slagkracht verminderen.

Deelname is eenvoudig. U vult op onze website uw contactgegevens in. U krijgt vervolgens een deelnameovereenkomst van ons toegezonden welke u ondertekend aan ons terugzendt. Ook krijgt u een formulier toegezonden waarin wij bij u nadere informatie opvragen over uw huurwoningen, zodat wij over de juiste gegevens van u beschikken om ook namens u de Class Action Verhuurderheffing te kunnen voeren. Tenslotte hebben wij een kopie van uw aangifte verhuurderheffing over het jaar 2019 nodig.

De Class Action Verhuurderheffing vangt aan met het bezwaar tegen de door u gedane aangifte verhuurderheffing voor het jaar 2019. Deze aangifte dient u uiterlijk 30 september 2019 te hebben gedaan en te hebben betaald. Tot zes weken na betaling kunt u in bezwaar gaan tegen de verhuurderheffing. Totdat deze termijn is afgelopen, kunt u besluiten deel te nemen. Wij adviseren u om niet tot het allerlaatste moment te wachten, omdat er dan mogelijk niet voldoende tijd meer voor ons is om uw informatie, vereist voor deelname aan de procedure, tijdig te kunnen verwerken.

In dat geval kunt u besluiten om alsnog voor de aangifte verhuurderheffing in het jaar 2020 mee te doen aan de procedure; wij verwachten dat de procedure dan nog loopt. Het nadeel voor u is dan wel, dat indien de procedure goed afloopt en u de verhuurderheffing terugbetaald krijgt, de door u betaalde verhuurderheffing voor het jaar 2019 buiten beschouwing wordt gelaten en dus niet aan u terug wordt betaald. Hoe eerder u besluit mee te doen, hoe meer verhuurderheffing u zal terugontvangen.

U krijgt bij succesvolle afloop de verhuurderheffing terugbetaald over de jaren die in de procedure zijn betrokken. Voorbeeld: indien u voor de verhuurderheffing 2019 tijdig deelneemt en uiteindelijk wordt in december 2022 de onrechtmatigheid van de verhuurderheffing door de rechter uitgesproken, dan krijgt u de betaalde verhuurderheffing over de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 terug.

Alle ontwikkelingen worden vermeld op een alleen voor deelnemers toegankelijk gedeelte op onze website. Indien er een nieuw bericht op deze website is geplaatst, ontvangt u daarover een e-mail. Zo bent u altijd up-to-date.

Ja, uw gegevens zijn veilig. De collectieve procedure wordt gevoerd door advocaten, die een geheimhoudingsplicht hebben. Daarnaast zien deze advocaten erop toe dat tussen deelnemende verhuurders geen informatie die op deelnemende verhuurders specifiek betrekking heeft, wordt gedeeld.

Deelname vindt plaats op no cure no pay basis. Dit betekent dat u alleen een vergoeding betaalt indien de procedure voor u succesvol is geweest en uw betaalde verhuurderheffing terugontvangt. De vergoeding is gelijk aan 20% van de door u terug te ontvangen verhuurderheffing.

Bij zittingen op de rechtbank, zittingen bij het Gerechtshof (hoger beroep) en bij de Hoge Raad (cassatie) kunt u aanwezig zijn. Deze zittingen zijn openbaar.

In principe houden wij ons alleen bezig met de procedure tegen de verhuurderheffing. Wij geven dus geen advies over het doen van aangifte over de verhuurderheffing. Indien u vragen hierover heeft raden wij u aan deze voor te leggen aan uw accountant of aan de Belastingdienst (Helpdesk Verhuurderheffing).

CONTACT

Vasteland 38
3011 BM Rotterdam
T: 010 - 280 90 97
E: info@classactionverhuurderheffing.nl